Showing all 5 results

Để kết nối các ống ruột gà với ống ruột gà hoặc ống ruột gà với ống thép luồn dây điện thì cũng cần có các Phụ kiện ống ruột gà lõi thép.

Phụ kiện ống ruột gà lõi thép

Đầu nối ống ruột gà với hộp điện loại vuông

Liên hệ

Phụ kiện ống ruột gà lõi thép

Đầu nối ống ruột gà với ống thép IMC

Liên hệ

Phụ kiện ống ruột gà lõi thép

Đầu nối ống ruột gà với ống thép trơn EMT

Liên hệ

Phụ kiện ống ruột gà lõi thép

Khóa cuối ống ruột gà lõi thép

Liên hệ

Phụ kiện ống ruột gà lõi thép

Đầu nối ống ruột gà với hộp điện

Liên hệ