Showing all 12 results

Phụ Kiện Ống Thép Cứng luồn dây điện EMT, IMC, RSC

Dưới đây là các phụ kiện cơ bản của 3 loại ống thép cứng EMT, IMC, RSC luồn dây điện.

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Phụ Kiện Ống Thép Cứng

Kẹp ống thép luồn dây điện có đế

Liên hệ

Phụ Kiện Ống Thép Cứng

Dụng cụ bẻ ống thép luồn dây điện

Liên hệ

Phụ Kiện Ống Thép Cứng

Đầu nối ống thép EMT với hộp điện

Liên hệ

Phụ Kiện Ống Thép Cứng

Đai ôm ống thép luồn dây điện ren

Liên hệ

Phụ Kiện Ống Thép Cứng

Co đúc 3 ngã trơn

Liên hệ

Phụ Kiện Ống Thép Cứng

Co đúc 3 ngã ren

Liên hệ

Phụ Kiện Ống Thép Cứng

Co cong ren 90 độ

Liên hệ

Phụ Kiện Ống Thép Cứng

Co đúc ren 90 độ

Liên hệ

Phụ Kiện Ống Thép Cứng

Co cong trơn 90 độ

Liên hệ