Wrapping Band

99.00

  • Wrapping Band
  • Tính linh hoạt cắt để phù hợp trong cuộn từ thuận tiện.
  • Chất liệu: PVC Đánh giá tính dễ cháy 94V-0
  • Ứng dụng:
    1. Tốt cho quấn cáp.   2. Dễ quấn. tái sử dụng